Slovakya Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosluğu

Dr. Şükrü Vural

Slovakya Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosu

Dr. Şükrü Vural

Slovakya Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolosu

Adres    : Özel Akdeniz Hastanesi Sorgun Bulvarı 07600 Manavgat/Antalya

Telefon  : +90 242 746 00 13

Fax        : +90 242 746 00 17

e-mail    : antalya@slovakia.com.tr

Emrah Bingöl

Slovakya Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolos Yardımcısı

Emrah Bingöl

Slovakya Cumhuriyeti Antalya Fahri Konsolos Yardımcısı

Adres    : Özel Akdeniz Hastanesi Sorgun Bulvarı 07600 Manavgat/Antalya

Telefon  : +90 242 746 00 13

Fax        : +90 242 746 00 17

e-mail    : antalya@slovakia.com.tr

Copyright © 2019 Slovakia.com.tr
top